For some reason I keep thinking of Michael Scott screaming "I.....DECLARE......BANKRUPTCYYYYYYYYYYYYYYYYY "

Can I get a gif?